FANDOM


Nếu bạn muốn xem album, hãy xem Magnet (album)

Nội dung và thành công của bài hát sửa

Nói về mối tình bị cấm đoán giữa hai người con gái, Magnet đã cho thấy những cảm xúc, suy nghĩ về những thành kiến về đồng tính luyến ái. Việc đó được ngụ ý trong suốt bài hát

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.